เจเนซิส ร่วมรณรงค์รับมือไข้เลือดออก มอบชุดสื่อความรู้โรงเรียนสังกัด กทม.

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2561 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 21 ราย อัตราป่วยยังคงสูงสุดในเด็กวัยเรียนอายุ 10–14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี โดยในเขตกรุงเทพมหานครพบอัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเขต (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 9 มิถุนายน 2561) พบว่าเขตยานนาวา มีนบุรี และห้วยขวาง มีอัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกสูงสุดตามลำดับ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาและคลังความรู้อาเซียน สระบุรี

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด โดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ ร่วมกับ บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “ระบบสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาและคลังความรู้อาเซียน” ให้กับอาจารย์ของสถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบและถ่ายทอดต่อให้กับนักศึกษาของสถาบันต่อไป ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเจเนซิส มีเดียคอม พัฒนา ไอที โซลูชั่น ชิงนำตลาดเอ็ดดูเคชั่น

เจเนซิส มีเดียคอม พัฒนา 21 ไอทีโซลูชั่นทางการศึกษา ชิงนำตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0 ชูแพลตฟอร์มเครื่องมือพัฒนาสมอง ปฏิรูประบบการเรียนการสอน เพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์รับมือยุคไทยแลนด์ 4.0... 
ข้อมูลเพิ่มเติมดัชนีดึงดูดคนเก่งโลก: สิงคโปร์ครองอันดับ 2 ส่วนไทยอยู่อันดับ 70

สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการดึงดูดและบ่มเพาะคนเก่งมีพรสวรรค์มากเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสวิตเซอร์แลนด์ และถือเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำถึงระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลายของประเทศ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม

เจเนซิสมีเดียคอม พัฒนา 21 ไอทีโซลูชั่นทางการศึกษา

เจเนซิสมีเดียคอม รุกก้าวระบบการเรียนการสอน นำระบบไอที 21 โซลูชั่นเพื่อการศึกษา ลงสู่ตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0 แล้ว... 
ข้อมูลเพิ่มเติม