การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สำหรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (learner-centered, Student-centered หรือ Child centered) ถือว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) โดยผู้สอนเป็นผู้กำหนดเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนเองรวมทั้งเน้นการบรรยายหน้าห้องเท่านั้น ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ความหวังในการพัฒนาชาติ

คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่หันมาสนใจและนิยมทำธุรกิจขายและซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นจากความตั้งใจ ทุ่มเท พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก แต่ส่วนมากมักเป็นแนวคิดที่ขาดกลยุทธ์ที่ดีพอ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม