การพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศได้เน้นการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในด้านของสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจะช่วยส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โลกกำลังก้าวไปสู่สังคมความรู้ สังคมที่จะต้องใช้ความรู้ในการดำรงชีวิต ในการทำงาน ในการทำธุรกิจเยาวชนไทยก็คือการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแนวทางใหม่นี้ก่อนจะย่างก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จะต้องสร้างสังคมให้สามารถเชื่อมโยงความรู้กับปัญญาเข้าด้วยกัน และนำคุณค่าของแต่ละสิ่งมาเกื้อกูลกันเป็นชีวิตที่อยู่ ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด ความหมายที่แท้จริงของยุคความรู้ก็คือ คนส่วนมากดำรงชีพหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้และความรู้เป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติงาน... 
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลก จำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียงสมรรถนะได้กับมาตรฐานนานาชาติ การประกันคุณภาพจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการบริหารสถานศึกษา... 
ข้อมูลเพิ่มเติมบทบาทครูกับการจัดการการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเตรียมคนทำงานที่ต้องใช้ทักษะของการเรียนรู้ เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้และปรับตัวในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยรูปแบบการเรียนรู้นั้นมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

บทบาทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้พบว่าบทบาทของสื่อและเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่และในชีวิตประจำวัน ซึ่งในด้านการพัฒนาการศึกษาของไทย ถือได้ว่าการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมปัญหานโยบายการศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย

นโยบายการจัดการศึกษาในอตีตจะมุ่งเน้นเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพทั้งด้านผู้เรียนและ ครู โดยมีการแก้ปัญหาแบบตั้งรับและไม่ทันการทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยด้อยลง สมรรถภาพทางการแข่งขันสู้ประเทศอื่น ๆ ไม่ได้ ในปัจจุบันจึงได้มีการปรับกระบวนทัศน์ของการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ถือว่าคนคือองค์รวมของการพัฒนาทุกด้าน ทำให้เกิดแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยโดยมีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนมากขึ้น... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง

สำหรับการวัดและประเมินผลถือว่าได้เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีส่วนเสริมสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน ซึ่งการสอนและการประเมินผลจำเป็นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกันแล้วเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สำหรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (learner-centered, Student-centered หรือ Child centered) ถือว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) โดยผู้สอนเป็นผู้กำหนดเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนเองรวมทั้งเน้นการบรรยายหน้าห้องเท่านั้น ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ความหวังในการพัฒนาชาติ

คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่หันมาสนใจและนิยมทำธุรกิจขายและซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นจากความตั้งใจ ทุ่มเท พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก แต่ส่วนมากมักเป็นแนวคิดที่ขาดกลยุทธ์ที่ดีพอ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม