ปัญหานโยบายการศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย

นโยบายการจัดการศึกษาในอตีตจะมุ่งเน้นเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพทั้งด้านผู้เรียนและ ครู โดยมีการแก้ปัญหาแบบตั้งรับและไม่ทันการทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยด้อยลง สมรรถภาพทางการแข่งขันสู้ประเทศอื่น ๆ ไม่ได้ ในปัจจุบันจึงได้มีการปรับกระบวนทัศน์ของการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ถือว่าคนคือองค์รวมของการพัฒนาทุกด้าน ทำให้เกิดแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยโดยมีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนมากขึ้น... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง

สำหรับการวัดและประเมินผลถือว่าได้เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีส่วนเสริมสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน ซึ่งการสอนและการประเมินผลจำเป็นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกันแล้วเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สำหรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (learner-centered, Student-centered หรือ Child centered) ถือว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) โดยผู้สอนเป็นผู้กำหนดเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนเองรวมทั้งเน้นการบรรยายหน้าห้องเท่านั้น ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ความหวังในการพัฒนาชาติ

คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่หันมาสนใจและนิยมทำธุรกิจขายและซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นจากความตั้งใจ ทุ่มเท พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก แต่ส่วนมากมักเป็นแนวคิดที่ขาดกลยุทธ์ที่ดีพอ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม