เจเนซิส ร่วมรณรงค์รับมือไข้เลือดออก มอบชุดสื่อความรู้โรงเรียนสังกัด กทม.

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2561 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 21 ราย อัตราป่วยยังคงสูงสุดในเด็กวัยเรียนอายุ 10–14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี โดยในเขตกรุงเทพมหานครพบอัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเขต (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 9 มิถุนายน 2561) พบว่าเขตยานนาวา มีนบุรี และห้วยขวาง มีอัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกสูงสุดตามลำดับ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเจเนซิส ร่วมรณรงค์รับมือไข้เลือดออก มอบชุดสื่อความรู้โรงเรียนสังกัด กทม.

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2561 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 21 ราย อัตราป่วยยังคงสูงสุดในเด็กวัยเรียนอายุ 10–14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาและคลังความรู้อาเซียน สระบุรี

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด โดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ ร่วมกับ บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “ระบบสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาและคลังความรู้อาเซียน” ให้กับอาจารย์ของสถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบและถ่ายทอดต่อให้กับนักศึกษาของสถาบันต่อไป ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเจเนซิส มีเดียคอม พัฒนา ไอที โซลูชั่น ชิงนำตลาดเอ็ดดูเคชั่น

เจเนซิส มีเดียคอม พัฒนา 21 ไอทีโซลูชั่นทางการศึกษา ชิงนำตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0 ชูแพลตฟอร์มเครื่องมือพัฒนาสมอง ปฏิรูประบบการเรียนการสอน เพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์รับมือยุคไทยแลนด์ 4.0... 
ข้อมูลเพิ่มเติม

เจเนซิสมีเดียคอม พัฒนา 21 ไอทีโซลูชั่นทางการศึกษา

เจเนซิสมีเดียคอม รุกก้าวระบบการเรียนการสอน นำระบบไอที 21 โซลูชั่นเพื่อการศึกษา ลงสู่ตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0 แล้ว... 
ข้อมูลเพิ่มเติม

Digital Education...เมื่อ ‘เกม’ กลายเป็น ‘ติ่ง’ ของการศึกษา

นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้จัดงานเสวนา “การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบดิจิทัล : สร้างคน สร้างชาติ เพื่อศักยภาพไทยสู่สากล” กล่าวว่า แนวคิดระบบการศึกษาใหม่ (Modern Education) มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ยึดรูปแบบ เน้นผลลัพธ์ความสำเร็จของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ มีการนำทฤษฎีการเล่นมาใช้ เพราะเด็กๆชอบเล่น จึงต้องนำเรื่องเรียนไปใส่ในการเล่น เช่น การใช้ระบบเกมการศึกษา เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based Learning and Gamification) หรือการสร้างเกมการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างง่าย ประหยัดและสะดวก มีความสนุกสนาน ทำให้ผู้เรียนสามารถรับความรู้ได้เร็วและจดจำได้ดี... 
ข้อมูลเพิ่มเติม