การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) คือ การเรียนการสอนที่อาศัยสื่อหลายๆ ชนิดผสมผสานกัน ตั้งแต่ด้านเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอน และเหตุการณ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้อนุบาล

สมองของเด็กอนุบาล อยู่ในระยะที่กำลังเก็บรับประสบการณ์จากการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน และพัฒนาระบบสัมผัส คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสแบบต่างๆ เพื่อให้ประสบการณ์นั้นฉายภาพมายังตำแหน่งต่างๆ ในสมอง ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลจึงควรจัดพื้นที่ในการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการสมองวัยอนุบาล... 
ข้อมูลเพิ่มเติมการเรียนรู้ที่ถือสมองเป็นพื้นฐาน (Brain-based Learning)สำหรับเด็กปฐมวัย

ช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์ คือ แรกเกิดถึง 7 ปี หากมาส่งเสริมหลังจากวัยนี้แล้วถือได้ว่าสายเสียแล้ว เพราะการพัฒนาสมองของมนุษย์ในช่วงวัยนี้จะพัฒนาไปถึง 80% ของผู้ใหญ่ ครูควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ดูแลด้านสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม เด็กจึงจะพัฒนาศักยภาพสมองของเขาได้อย่างเต็มความสามารถ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเจเนซิส มีเดียคอม พัฒนา 21 ไอทีโซลูชั่นทางการศึกษา

เจเนซิส มีเดียคอม รุกก้าวระบบการเรียนการสอน นำระบบไอที 21 โซลูชั่นเพื่อการศึกษา ลงสู่ตลาดเอ็ดดูเคชั่น 4.0 แล้ว พร้อมเปิดข้อมูลให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 21 มีนาคม ศกนี้ ดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมเจาะกึ๋นทั้ง 21 โซลูชั่น ช่วยเสริมทักษะมันสมอง เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล หวังเป็นเครื่องมือปฏิรูประบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่รุ่นเด็กสู่วัยทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างคนคุณภาพ พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนโยบายพัฒนาประเทศ ผลักดันระบบการศึกษาสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมอย่าผลักดันให้ลูกแค่เรียนเก่งแต่ต้องมีความสุขกับการเรียนรู้

พ่อแม่มีหน้าที่เป็นโค้ชให้ลูก ส่งเสริมให้ลูกค้นหาตัวเองด้วยการทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายนอกเหนือจากการเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในที่ต่างๆ การเข้าค่ายโครงการต่างๆ รวมทั้งการทำงานพิเศษ หรือการมอบหมายให้เด็กที่มีหน้าที่รับผิดชอบของเขาเองภายในบ้านเล็กๆ น้อยๆ จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้และค้นหาตัวเองได้... 
ข้อมูลเพิ่มเติม9 เทคนิคปลูกฝังการอ่าน สู่อนาคตเด็กไทย

การอ่านไม่ใช่แค่เพียงอ่านออก หรืออ่านได้ แต่จะต้องทำให้ผู้อ่านเกิดความสุข ความเพลิดเพลิน เกิดกระบวนการเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น การฟัง การพูด การเขียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์... 
ข้อมูลเพิ่มเติมสพฐ.ชู ‘นักจิตวิทยาโรงเรียน’ ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดมิติใหม่พัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 นำร่องโครงการ “นักจิตวิทยาโรงเรียน” 26 เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมเร่งกระจายให้ครบทั่วประเทศ พุ่งเป้าปรับทัศนคติให้เด็กกลับสู่ห้องเรียนด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างความมั่นคงและเติมเต็มศักยภาพการเรียนรู้... 
ข้อมูลเพิ่มเติมเทคนิคการจดเลคเชอร์อย่างไร ให้ได้ผลมากที่สุด

วิธีการจดเลคเชอร์นี้ เรียกว่า Cornell Note เป็นวิธีการบันทึกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีงานวิจัยจำนวนมากรองรับว่าเป็นวิธีการใช้พื้นที่หน้ากระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด

เมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ผู้เขียนทฤษฎีพหุปัญญา กล่าวว่า เรามีความฉลาดหลายด้านไม่ใช่แค่ความฉลาดเพียงด้านไอคิวเท่านั้น ท่านได้กล่าวว่า คนเราเกิดมามีความฉลาดที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าคนไหนฉลาดกว่ากัน ทฤษฎีของท่านได้เผยแพร่ไปทั่วโลก และทำให้หลายคนตระหนักว่าทุกคนมีความฉลาดที่แตกต่างกัน ตามทฤษฎี Multiple Intelligences และเมื่อไม่นานมานี้ ท่านได้กล่าวว่าประเทศอเมริกาต้องกลับมาเรียนรู้จากโรงเรียนที่ฟินแลนด์ เพราะที่นั่นมีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก ... 
ข้อมูลเพิ่มเติมครูกับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

เนื่องจากเป้าหมายของการศึกษา นอกจากสร้างและพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงแล้ว ยังมุ่งสร้างและพัฒนาให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งมั่นคง พึ่งตนเองได้ แต่จากสภาพวิกฤตการณ์ทางสังคมไทยในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความยากจน สิ่งแวดล้อม จิตวิญญาณของการหลงวัตถุนิยม ขาดแคลนคุณธรรม และปัญหาเรื่องคุณภาพของคนเป็นอันมาก นอกจากนั้นยังเกิดวิกฤตการณ์ของเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว คือ เศรษฐกิจที่ถดถอย การเมืองที่ไม่มั่นคงและต่อเนื่อง การบริหารจัดการที่รวมศูนย์อำนาจและเครื่องมือที่สำคัญคือ การศึกษาที่ขาดคุณภาพและความเสมอภาค ส่งผลให้การพัฒนาคนไม่เป็นไปตามเป้าหมายและผลที่คาดหวัง ทำให้บุคคลไม่เรียนรู้และไม่เท่าทันโลก คนได้รับความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่อยู่บนฐานของความเป็นจริงและเป็นความรู้แบบแยกส่วน ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ชุมชนและท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนา ขาดความเข้มแข็ง มั่นคง พึ่งตนเองไม่ได้ และกลายเป็นภาระสังคมและประเทศชาติ ... 
ข้อมูลเพิ่มเติม