การคืนสินค้าและการคืนเงิน

การคืนสินค้า : ภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้า

1. ถ้าสินค้าไม่ถูกต้องตามลักษณะ บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าหรือจัดเปลี่ยนให้ใหม่ โดยที่ท่านต้องส่งสินค้าในสภาพเดิมกลับมายังบริษัท ฯ

2. ถ้าสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง ทางบริษัทฯ จะจัดเปลี่ยนให้ใหม่ โดยท่านต้องส่งสินค้าในสภาพเดิมกลับมายังบริษัท ฯ ทันที

 

** หมายเหตุ ** กรุณาแนบบสำเนาใบส่งของมาพร้อมสินค้าที่ส่งคืน