โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้วยหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการจัดการศึกษา STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษา

สถานที่
วันเริ่มกิจกรรม
6 มิ.ย. 2561, 00:00
วันสิ้นสุดกิจกรรม
28 ธ.ค. 2561, 00:00
กิจกรรมจะเริ่มใน