โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สถานที่
วันเริ่มกิจกรรม
1 ส.ค. 2560, 00:00
วันสิ้นสุดกิจกรรม
31 ธ.ค. 2560, 00:00
กิจกรรมจะเริ่มใน