ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขตามกฎหมาย ("ข้อตกลง") ที่บริษัทใช้ในการขายสินค้าตามข้อ 2.1 ด้านล่าง ("สินค้า") ทางเว็บไซต์ของบริษัท ("เว็บไซต์บริษัท") ให้กับลูกค้า โดยข้อตกลงดังกล่าวนี้จะใช้กับทุกสัญญาขายสินค้าที่บริษัททำกับลูกค้า ("สัญญา") กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดและทำความเข้าใจจนแน่ใจก่อนที่จะใช้เว็บไซต์บริษัท โปรดทราบด้วยว่าก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อหรือชำระเงิน ลูกค้าจะได้รับคำถามว่ายอมรับข้อตกลงนี้หรือไม่ ถ้าลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อตกลง จะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์บริษัทได้หรือไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้านั้นได้