เกี่ยวกับเรา

Genesis MediaCom
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์และสังคมเพื่อความยั่งยืน

    บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด  ก่อตั้งในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรม  ซอฟต์แวร์ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน นวัตกรรมสำหรับการสอน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทุนจดทะเบียน  70  ล้านบาท  

บทบาท 
• ผู้วิจัยและพัฒนา Research and Development
• ผู้ผลิต Creation and Production
• ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Manufacturing Import and Distribution
• ผู้ออกแบบระบบ System Design & Solution Provider
• ผู้จัดงานและดำเนินกิจกรรม Campaign and Event Organizer
• ผู้สนับสนุน Sponsor

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
• เนื้อหา Content
• สื่อและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Print Media and E-media
• เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา Educational Technology
• ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Solutions for Teaching and Learning
• บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการโครงการ Project Consulting, Planning and Management
    o ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ Knowledge Management
    o ด้านระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน Teaching & Learning Technology
    o ด้านการพัฒนาระบบงาน Performance Development
    o ด้านการรณรงค์และสื่อสารทางสังคม ฯลฯ Campaign Management and CSR

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 
• หนังสือ Book
• สื่อภาพ Image and Still
• สื่อเสียง Sound and Audio
• สื่อวีดิทัศน์ Video Program
• สื่อมัลติมีเดีย Multimedia
• คลังข้อสอบและระบบประเมินผล Assessment System and Test Bank
• หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
• เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา IT System & Educational Technology
• ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Educational Solution

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีดิจิตอลคอนเทนต์ด้านการศึกษามากที่สุด  มีความหลากหลาย ครบครัน สมบูรณ์มากที่สุด และครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยมากที่สุด 

ภารกิจ 
1.มุ่งมั่นสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคาที่เหมาะสม การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา ด้วยบริการทั้งก่อนและหลังการขายจากทีมงานมืออาชีพ 
3. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารงานแบบครบวงจร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 


ค่านิยม 
GENESIS เป็นค่านิยมหลักในการปฏิบัติงานของบริษัทในเครือเจเนซิส มี 7 ข้อ ดังนี้
G = Growth มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร 
E = Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน เน้นการสร้างสรรค์คุณภาพและความเป็นเลิศในทุกส่วนขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน 
N = Novelty สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
E = Efficiency มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
S = Service Mind มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ โดยให้ความสำคัญต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า พร้อมตอบสนองต่อความต้องการนั้นอย่างสุดความสามารถ
I = Innovation ร่วมสร้างนวัตกรรม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม
S = Success มุ่งมั่นก้าวไปสู่จุดหมายแห่งการประสบความสำเร็จเพื่อสร้างคุณค่า และความภาคภูมิใจร่วมกัน ทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากร

       ผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทในเครือเจเนซิส (Genesis group) ที่มุ่งมั่นและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเราเชื่อมั่นว่า การศึกษา จะช่วยพัฒนาคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

สถานที่ตั้ง    :    เลขที่ 168/73 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์    :    0-2530-2574
โทรสาร    :    0-2530-2578
อีเมลล์    :    info@genesis.co.th
เว็บไซต์    :    www.genesis.co.th

GENESIS group  - Quest for Excellence เจเนซิส มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ