อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาและคลังความรู้อาเซียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาและคลังความรู้อาเซียน

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด โดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ ร่วมกับ บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง “ระบบสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาและคลังความรู้อาเซียน” ให้กับอาจารย์ของสถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ และถ่ายทอดต่อให้กับนักศึกษาของสถาบันต่อไป 

(0 ) ความคิดเห็น