พลังชีวิตของลูกสร้างได้จากพ่อแม่ที่เป็น แบบอย่างที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้ลูกรัก

พลังชีวิตของลูกสร้างได้จากพ่อแม่ที่เป็น แบบอย่างที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้ลูกรัก

พลังชีวิตของลูกสร้างได้จากพ่อแม่ที่เป็น แบบอย่างที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้ลูกรัก

ชีวิตเปรียบดังต้นไม้ ถ้าต้นไม้หยั่งรากลึก มันก็จะเผชิญกับพายุได้ ยามแห้งแล้ง รากก็สามารถชอนไชลงไปหาน้ำในชั้นดินลึก
เด็กจะเติบโตไปได้ดีต้องมีรากแก้วแห่งชีวิตที่แข็งแรง จากการทำงานบำบัดรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหามากว่า 30 ปี จากการศึกษาวิจัยที่ตนเองทำ และการไปร่วมประชุมนานาชาติเรื่องการพัฒนาเด็กหลายครั้ง อาจารย์สรุปแนวคิดได้ว่า รากแก้วที่สำคัญที่พ่อแม่ต้องสร้างให้ลูก มี 6 ราก ดังนี้

1. มีตัวตนที่แข็งแกร่ง

2. สามารถบังคับตน (self-regulation) ในที่นี้รวมการมีระเบียบ
วินัยและการควบคุมอารมณ์ที่ดี

3. มีอุปนิสัยและค่านิยมบวก

4. มีทักษะชีวิต

5. รักที่จะเรียนรู้

6. รู้จักสร้างความสุขให้กับตัวเอง

รากแก้วทั้งหกนี้จะทำให้ลูกมีความเข้มแข็งในชีวิต สามารถเผชิญปัญหาต่างๆได้ดีพอ และเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่อย่างสง่างาม

ที่มา : https://www.punmai.co.th/goodmodelfamily/

(0 ) ความคิดเห็น