มารู้จัก STEM EDUCATION

มารู้จัก STEM EDUCATION

ปัจจุบัน สะเต็มศึกษา (STEM) เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบการศึกษาของไทย โดยเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่

• วิทยาศาสตร์ (ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา หลัก กฎ และทฤษฎี วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร์) สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องเนื้อหาระหว่างสาระวิชา และมีทักษะในการปฏิบัติการ)

• วิศวกรรม (กระบวนการแก้ปัญหา การออกแบบ และสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือวิธีการ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นๆ

• เทคโนโลยี (วัสดุ เครื่องมือ รวมถึงผลจากการพัฒนาปรับปรุงสิ่งต่างๆ เพื่อสนองความต้องการหรือความจำเป็นของมนุษย์)

• คณิตศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน ปริมาณ และรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ การคำนวณ และกระบวนการทางเหตุผล)

ซึ่งการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นแนวทางที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้น ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้

เจเนซิส ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยเพื่อรองรับยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการศึกษาที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิต และการทำงาน ด้วยสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวิดีทัศน์ และโปรแกรมการสอนสำเร็จรูป

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-514-9052-3

(0 ) ความคิดเห็น