การประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ จังหวัดน่าน

การประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ จังหวัดน่าน

การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน  พร้อมเข้าสู่รูปแบบ LINE Sticker

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน       ชิงรางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเงิน 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องถือสัญชาติไทย

3. ไม่จำกัด เพศ และอายุ

เงื่อนไขและกติกา

1. ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเชิญชวนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่าน 

2. ออกแบบสติกเกอร์อย่างน้อย 8 แบบ ซึ่งสามารถสื่ออารมณ์แตกต่างกัน

3. ออกแบบสติกเกอร์ในฟอร์แมต: PNG ความละเอียด 72 dpi หรือสูงกว่า และโหมดสี RGB

4. ขนาด 320 x 270 Pixel ต่อเฟรม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB) และเว้นระยะขอบ 10 พิกเซล

5. พื้นหลังของรูปโปร่งใส

6. สามารถมีข้อความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาละ 40 ตัวอักษร พร้อมข้อความอธิบายสติกเกอร์ (ลักษณะหรือจุดเด่นของสติกเกอร์) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

7. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

8. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพหรือข้อความทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้ในการออกแบบ

เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการจะตัดสินผลงาน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. สติกเกอร์ไลน์ที่ออกแบบมีเนื้อหาส่งเสริม เชิญชวน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่าน

2. สีสันสดใส สวยงาม สะดุดตา มีความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์ 

3. ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคของผลงาน 

4. ผลงานการประกวดถูกต้องตามหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดทุกประการ

5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโต้แย้งได้

รางวัล

1. ผลงานชนะเลิศ จะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมเงิน 30,000 บาท

2. ผู้ส่งผลงานออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะได้รับเกียรติบัตร

กำหนดการ

เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่

• วันที่ 18 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561 

คัดเลือกผลงาน

• วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน www.nantourism.go.th  

• วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

มอบรางวัล

• วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ส่งผลงานได้ที่ letsgoapp.asia@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 พฤศจิกายน  2561 

** หมายเหตุ ** ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดประกวด ผู้จัดประกวดสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หรือปรับแต่งเพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ได้ และถือเป็นลิขสิทธ์ขาดโดยสิ้นเชิง

(0 ) ความคิดเห็น