Digital Education ... พลิกโฉมหน้าการศึกษาไทย

Digital Education ... พลิกโฉมหน้าการศึกษาไทย

Digital Education ... พลิกโฉมหน้าการศึกษาไทย

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

เปิดเวทีเสวนา ระดมสมองครั้งสำคัญ ทั้งภาครัฐ การศึกษา เอกชน แรงงาน  ร่วมกำหนดทิศทางระบบการศึกษาแห่งอนาคตของประเทศไทยด้วยระบบดิจิทัล หวังพลิกโฉมห้องเรียนยุคใหม่การเป็นสู่ระบบการศึกษาดิจิทัล  ลดช่องว่างทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ทันสมัย  เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล

วันนี้ (21 มีนาคม 2561)  ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้สร้างสรรค์และผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามานานกว่า 20 ปี ได้เปิดระดมสมองผ่านเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบดิจิทัล : สร้างคน สร้างชาติ เพื่อศักยภาพไทยสู่สากล” โดยมี   นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายสุรพล พลอยเพชร รองอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) ฝ่ายมัธยมศึกษา ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ Thailand Partner and Country Director บริษัท เดเทคอน  เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด มร. นิค ฮัตตั้น Regional Director, Asia จาก D2L Asia Pte. Co., Ltd. และนายสนั่นพงษ์ สุขดี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ร่วมเสวนา โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

            นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้จัดงานเสวนากล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้เกิดการตื่นตัวในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ (ไอซีที) เพื่อการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสังคมทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ แนวความคิดด้านการศึกษาสมัยใหม่จึงต้องเปลี่ยนแปลง โดยจะต้องมีการใช้ไอซีที และดิจิทัลในกระบวนการสอนและพัฒนาคนมากยิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมที่จะตอบสนองแนวคิดดังกล่าว และได้ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่มีความก้าวหน้าก็คือ “โซลูชั่นเพื่อการศึกษา หรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม” ที่ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ่งเจเนซิสฯ ได้มีการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล พร้อมทั้งเนื้อหา สื่อและทรัพยากรการสอนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมไปถึงเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติที่สามารถตอบสนองได้ทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากร องค์กรและหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำ และมีความคุ้มค่ามากที่สุด อันเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ลดช่องว่างทางการศึกษา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

“การเสวนาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในด้านการศึกษาด้วยระบบดิจิทัลแล้ว เรายังจะได้รู้จักระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนของระบบการศึกษายุคใหม่ทำได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และเกิดประสิทธิภาพ โดยการสร้างระบบนิเวศน์ทางการเรียนรู้ หรือ Learning Ecosystem ในแบบที่ทำให้เกิด Personalized Learning มีการสอนแบบตัวต่อตัวได้  วิธีนี้ทำให้กระบวนการสอน พัฒนา ถ่ายทอด ทดสอบ ประเมิน วัดความสำเร็จ และผลลัพธ์เป็นแบบรายบุคคลได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการกับความแตกต่างในพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนได้ด้วย โดยยังคงเน้นการยึดตัวนักเรียนหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Education) ในขณะเดียวกันเมื่อ Personalized Learning เกิดขึ้นกับนักเรียนจำนวนมากในชั้นเรียน ในโรงเรียน ในเขตการศึกษา ก็จะเกิดคลังข้อมูลด้านต่างๆ จนกระทั่งมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าว จนกลายเป็น Big Data และใน Educational Big Data นั้น   เราสามารถทำการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ เกิดเป็น Educational Analytical  Information ที่สามารถนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาระดับมหภาคได้ต่อไป   ซึ่งนักบริหารระดับสูงใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายของประเทศได้ เราอยากให้วิสัยทัศน์นี้ได้เป็นจริงในอนาคตอันใกล้” นายวิทยากล่าว

สำหรับแนวคิดของระบบการศึกษาสมัยใหม่ (Modern Education) นั้น จะมีความยืดหยุ่นสูง ไม่ยึดรูปแบบ เน้นผลลัพธ์ความสำเร็จของผู้เรียนเป็นเกณฑ์  มีการใช้ทฤษฎีการเล่นมาใช้ เพราะเด็กๆ ชอบเล่น จึงต้องนำเรื่องเรียนไปใส่ในการเล่น เช่น การใช้ระบบเกมการศึกษา เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based Learning and Gamification) หรือการสร้างเกมการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างง่าย ประหยัดและสะดวก มีความสนุกสนานทำให้ผู้เรียนสามารถรับความรู้ได้เร็วและจดจำได้ดี ที่ผ่านมาบริษัทเจเนซิสฯ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ ควิซบุ๊ก(QuizBook) เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการถามและตอบ เป็นความรู้รอบตัวต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิชาการและนอกวิชาการ สุขภาพ การออกกำลังกาย  อาหาร ยารักษาโรค บันเทิง ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ความรู้ของโลก ฯลฯ มีคำถามมากกว่า 50,000 คำถาม สามารถเล่นคนเดียวกับบ็อท (Application Based AI-Robot) หรือชวนเพื่อนแข่งตอบคำถามต่างสถานที่กันได้ และอีกระบบหนึ่ง คือ Project Based Learning   เป็นการสอนที่สร้างการเรียนรู้ผ่านโครงงาน มีเป้าหมายให้นักเรียนใช้ความคิดร่วมกัน ทำงานเป็นทีม เกิดความสนุกสนาน เป็นต้น

ตัวอย่างของการใช้ระบบการศึกษาสมัยใหม่  (Modern Education) ที่ใช้เกมเป็นเครื่องมืออีกระบบหนึ่ง ได้แก่ การใช้ Location Based Game ที่มีแอปพลิเคชันทำงานร่วมกับ QR Code เป็นต้น หรือการเล่าเรื่องผ่านการประพันธ์นิทานหรือนิยายผ่านเครื่องมือดิจิทัล การสร้างไดอารี่ (Digital Diary)  บันทึกเรื่องราวประจำวัน  เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการเขียน เป็นต้น

จะเห็นว่าการเรียนรู้ยุคใหม่นั้นจะเกิดขึ้นจากการสร้างประสบการณ์ที่ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ แสดงออก สร้างผลงาน แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านระบบนิเวศการศึกษาที่ถูกออกแบบในรูป Social Network Education ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมการเรียนการสอนในแบบเดิมนั่นเอง

----------------------------------------------

(0 ) ความคิดเห็น