เจเนซิส มีเดียคอม มอบชุดสื่อความรู้โรคไข้เลือดออก โรงเรียนโชคชัยพัฒนา

เจเนซิส มีเดียคอม มอบชุดสื่อความรู้โรคไข้เลือดออก โรงเรียนโชคชัยพัฒนา

       จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2561 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 21 ราย อัตราป่วยยังคงสูงสุดในเด็กวัยเรียนอายุ 10–14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี โดยในเขตกรุงเทพมหานครพบอัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเขต (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 9 มิถุนายน 2561) พบว่าเขตยานนาวา มีนบุรี และห้วยขวาง มีอัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกสูงสุดตามลำดับ

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสิมา  บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการโซลูชั่น นวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล อุปกรณ์ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ในระบบการเรียนการสอนทุกช่วงวัย โดยตัวแทนได้มอบชุดสื่อความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียน ป็นผู้รับมอบ เพื่อนำชุดสื่อความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกไปใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นถึงอันตรายของโรคฯ สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อตนเองหรือคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รวมถึงการสังเกตอาการ แนวทางการรักษา การป้องกัน และองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยุงลายและโรคไข้เลือดออก

      สำหรับชุดสื่อความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกที่ทางบริษัทฯ มอบให้โรงเรียนโชคชัยพัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบ ด้วย ชุดสารนิทัศน์พูดได้ ชุดแผ่นพลิกพูดได้ ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงและเทคนิคการถอดรหัสแบบระบุค่าของข้อมูล เมื่อนำปากกาพูดได้ไปสัมผัสบนภาพหรือข้อความจะมีเสียงบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยุงลายและไข้เลือดออก พร้อมสื่อมัลติมีเดีย สารคดีเสียง วีดิทัศน์ แผ่นพับ สติกเกอร์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  คู่มือให้ความรู้ พร้อมแบบสำรวจลูกน้ำยุงลายด้วยตัวเองรายสัปดาห์ตลอดระยะเวลา 1 ปี และโปสเตอร์ให้ความรู้มากกว่า 30 แบบ สำหรับการประชาสัมพันธ์หรือจัดบอร์ดนิทรรศการภายในโรงเรียน

(0 ) ความคิดเห็น