โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จิตสำนึกตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ...  ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการหนังสือพูดได้

ปิดโลกการเรียนรู้รูปแบบใหม่กับโครงการหนังสือพูดได้ ตัวช่วยสำหรับพัฒนาทักษะเด็ก 2 ภาษา ให้เก่งทั้งการฟัง การพูด และการอ่าน ช่วยให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ...  ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆ ให้กับเด็กเล็ก มีพื้นฐานความคิดที่ดีก่อนเข้าสู่ระดับชั้นประถม...  ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการหนังสือและสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

การสร้างพื้นฐานความเข้าใจด้านภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง เพราะภาษาเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารระหว่างกัน การเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน โดยสื่อการเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ...  ข้อมูลเพิ่มเติม