โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จิตสำนึกตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ...  ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะภาษาและวิชาการสำหรับเด็ก

ปิดโลกการเรียนรู้รูปแบบใหม่กับโครงการหนังสือพูดได้ ตัวช่วยสำหรับพัฒนาทักษะเด็ก 2 ภาษา ให้เก่งทั้งการฟัง การพูด และการอ่าน ช่วยให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ...  ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆ ให้กับเด็กเล็ก มีพื้นฐานความคิดที่ดีก่อนเข้าสู่ระดับชั้นประถม...  ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการหนังสือและสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

การสร้างพื้นฐานความเข้าใจด้านภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง เพราะภาษาเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารระหว่างกัน การเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน โดยสื่อการเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ...  ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้วยหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการจัดการศึกษา STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษา

สะเต็มศึกษา คืออะไร สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณากการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสต์ วิศวกรรม เทคโนโลยีและคณิตศาตร์โดยเน้นการ นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน...  ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือและสื่อการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์ของพระราชา

หนังสือและสื่อการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ...  ข้อมูลเพิ่มเติม